Clutch Kits

View As :
     
DAYTONA FCC Heavy Duty Clutch Kit

DAYTONA FCC Heavy Duty Clutch Kit

¥3,900
¥3,900

Fits: , Honda Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey 6V (Z50J-1600008~18505927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey R/RT...

DAYTONA Primary Heavy Duty 3-Disc Clutch Kit

DAYTONA Primary Heavy Duty 3-Disc Clutch Kit

¥8,800
¥8,800

Daytona Part No.: 68131 Fits: Honda Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey '78~'07/Gorilla '78~'04 (Z50J-1300017~/AB27-1000001~), Monkey R/RT...

SP TAKEGAWA Hydraulic Clutch Cover Kit

SP TAKEGAWA Hydraulic Clutch Cover Kit

¥10,500
¥10,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0035 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit without Primary Driven Gear

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit without Primary Driven Gear

¥26,000
¥26,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0037 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit with Primary Driven Gear

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit with Primary Driven Gear

¥27,000
¥27,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0038 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Standard Kit for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gorilla/FI

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Standard Kit for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gorilla/FI

¥64,800
¥64,800

SP Takegawa Part No: 02-01-0043 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed for models with a SP...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version Up Kit - Monkey/Gorilla/FI

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version Up Kit - Monkey/Gorilla/FI

¥30,500
¥30,500

SP Takegawa Part No: 02-01-0059 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed for models with special...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version-Up Kit for STD Main Shaft - Monkey/Gorilla

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version-Up Kit for STD Main Shaft - Monkey/Gorilla

¥30,500
¥30,500

SP Takegawa Part No: 02-01-0071 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI (AB27-1900001~) For models with SP...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission - Polished Cover, Slipper

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission - Polished Cover, Slipper

¥79,500
¥79,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0082 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Type-R Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

SP TAKEGAWA Type-R Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

¥89,000
¥89,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0112 Fits: Honda 6V/12V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927, Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit

¥28,200
¥28,200

SP Takegawa Part No.: 02-01-0125 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1600008~), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit w/ Primary Gear

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit w/ Primary Gear

¥29,200
¥29,200

SP Takegawa Part No.: 02-01-0126 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1354719~ with manual clutch), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~,...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

¥89,000
¥89,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0132 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Clutch Conversion Kit for Slipper Type Special Clutch 5-Disc

SP TAKEGAWA Clutch Conversion Kit for Slipper Type Special Clutch 5-Disc

¥23,000
¥23,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0133 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Slipper Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

SP TAKEGAWA Slipper Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

¥72,500
¥72,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0135 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R for Stock Transmission

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R for Stock Transmission

¥72,500
¥72,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0145 Fits: 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for Stock Mainshaft - TYPE-R, WET/Hydraulic, Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for Stock Mainshaft - TYPE-R, WET/Hydraulic, Slipper Clutch

¥105,500
¥105,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0185 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey (Z50F-2000001~, AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for Stock Mainshaft - TYPE-R, WET/Hydraulic

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for Stock Mainshaft - TYPE-R, WET/Hydraulic

¥89,000
¥89,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0186 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey (Z50F-2000001~, AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit - TYPE-R, WET/Hydraulic, Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit - TYPE-R, WET/Hydraulic, Slipper Clutch

¥105,500
¥105,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0187 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey (Z50F-2000001~, AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit - TYPE-R, WET/Hydraulic

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit - TYPE-R, WET/Hydraulic

¥89,000
¥89,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0188 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey (Z50F-2000001~, AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit

¥8,300
¥8,300

SP Takegawa Part No.: 02-01-0203 (Replaces 02-01-0202) Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1600008~), 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit - Type 4

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit - Type 4

¥9,400
¥9,400

SP Takegawa Part No.: 02-01-0217 (superseded 02-01-0214) Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719~) w/ Manual Clutch 12V Monkey (Z50J-2000001~,...

SP TAKEGAWA Special Clutch Cover Kit - Type-R, Wire

SP TAKEGAWA Special Clutch Cover Kit - Type-R, Wire

¥45,000
¥45,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0700 Fits: Honda 6V/12V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927, Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft - Slipper Type

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft - Slipper Type

¥60,000
¥60,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0800 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R - Slipper Type

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R - Slipper Type

¥63,000
¥63,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-0804 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R

¥46,500
¥46,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0805 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft

¥46,500
¥46,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-0806 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for Stock Main Shaft

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for Stock Main Shaft

¥47,000
¥47,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-5006 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey...

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

¥47,000
¥47,000

SP Takegawa Part No.: 02-01-5007 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission BN

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission BN

¥71,500
¥71,500

SP Takegawa Part No.: 02-01-5028 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey...